ساعت حرکت سرویس جهت کارآموزی لار

قابل توجه دانشجویان :ساعت حرکت سرویس جهت بیمارستان لار  و درمانگاه های لاراز تاریخ ۹۵/۸/۸الی ۹۵/۹/۲۹ساعت ۷ صبح می باشد.