ساعت حرکت سرویس بیمارستان گراش

قابل توجه دانشجویان :

ساعت حرکت سرویس کارآموزی بیمارستان گراش از روز شنبه ۹۵/۸/۱۵ساعت ۷:۱۵ می باشد.