کارگاه اعتبار بخشی ویژه دانشجویان پرستاری ۹۲

قابل توجه دانشجویان پرستاری ۹۲:

کارگاه اعتبار بخشی روز چهارشنبه ۹۵/۸/۱۹از ساعت ۱۲-۸در سالن کنفرانس برگزار می گردد.حضور تمامی دانشجویان الزامی می باشد.