قابل توجه دانشجویان جهت برگزاری کلاس تفسیر نهج البلاغه

دانشجویانی که کلاس تفسیر نهج البلاغه آنها در برنامه هفتگی هشت هفته دوم ترم بوده از  ۹۵/۹/۳شروع می شود.