واحد ارتقاء سلامت کمیته دانشجویی EDC برای آموزش عموم دست به کار شد

چند تن از دانشجویان عضو واحد ارتقاء سلامت کمیته دانشجویی EDC دانشکده علوم پزشکی گراش با حضور در مدارس ، روستاهای محروم و همچنین پایگاه رادیویی شهرستان گراش به آموزش عموم در موضوعات مختلف از جمله بیماری دیابت، بیماری های شایع زنان، شپش و … پرداختند. شایان ذکر است که انجام این فعالیت ها با همکاری بسیج دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گراش و واحد بهداشت مدارس شبکه بهداشت شهرستان گراش صورت گرفته است.