امتحان تئوری تربیت بدنی خواهران

امتحان پایان ترم تئوری تربیت بدنی خواهران روز یک شنبه ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ ساعت یازده برگزار می گردد .