تاریخ فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی ۹۲

دانشجویان ورودی ۹۲ جهت فارغ التحصیلی در تاریخهای ذکر شده مندرج در جدول به خانم آئینه افروز ( اداره خدمات آموزش ) مراجعه نمایید .

 هوشبری ۹۲  شنبه ۱۰/۰۴/۱۳۹۶  ساعت ۸
 علوم آزمایشگاهی ۹۲  یک شنبه ۱۱/۰۴/۱۳۹۶  ساعت ۸
اتاق عمل ۹۲  دوشنبه ۱۲/۰۴/۱۳۹۶  ساعت ۸