نوبت دوم آزمون کتبی از واحدهای کارآموزی (ویژه دانشجویان پرستاری ۹۲)

طبق نظر گروه پرستاری ،آزمون کتبی از واحدهای کارآموزی در عرصه ترم هفت به شرح زیر برگزار می گردد :

امتحان نوبت اول در تاریخ ۳۱/۰۳/۹۶ به شرح زیر :

پرستاری اورژانس-سیستم کلیه و مجاری ادراری- سیستم ارتوپدی- سیستم گوارش

امتحان نوبت دوم در تاریخ ۰۴/۰۵/۹۶ به شرح زیر :

اصول مراقبتهای ویژه ( بیماریهای سیستم قلب و عروق و مراقبتهای ویژه قلبی – ICU و تنفس – دیالیز و سوختگی )

*منابع آزمون : رفرنس معرفی شده توسط اساتید مربوطه .

*جزئیات مربوط به هر آزمون متعاقبا اعلام می گردد .