دسترسی ازمایشی به مجموعه مجلات ناشر Cambridge

پیرو مذاکرات و هماهنگی صورت گرفته مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت کشور با مجموعه University Press Cambridge، دسترسی آزمایشی به مجموعه مجلات ناشر فوق از طریق آدرس زیر از این تاریخ به مدت سه ماه فراهم شده است. ناشر Cambridge بیش از ۳۸۰ عنوان مجله در موضوعات مختلف از جمله علوم پزشکی، تغذیه، روانپزشکی و … منتشر می کند.

https://www.cambridge.org/core/browse-subjects

https://www.cambridge.org/core