امتحان جامع کارآموزی در عرصه دانشجویان علوم آزمایشگاهی ناپیوسته ورودی ۹۴

امتحان کارآموزی در عرصه در تاریخ ۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۹ صبح در سالن امتحانات (ساختمان اداری) برگزار می‌گردد .

منبع : کتاب تکنیک‌ها و تشخیص ‌های آزمایشگاهی ( تالیف دکتر محمد‌رضا عابدی -انتشارات نوردانش )