قابل توجه دانشجویان علوم‌آزمایشگاهی ورودی ۹۵

امتحان تئوری آزمایشگاه میکروب‌شناسی عمومی تاریخ ۹۶/۱۰/۰۵ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد .