اعلام زمان فارغ التحصیلی

دانشجویان فارغ التحصیل طبق جدول زمانبندی در تاریخهای مشخص شده ساعت ۸ صبح به اداره خدمات آموزش دانشکده علوم پزشکی گراش واقع در ساختمان اداری مراجعه نمایند . حضور شخص دانشجو جهت انجام مراحل فارغ التحصیلی الزامی می باشد . در صورت عدم حضور خود شخص ارایه وکالتنامه محضری الزامی می باشد .

روز

تاریخ

 فوریت های پزشکی وورودی ۹۴

شنبه

۹۶/۱۱/۱۴

 پرستاری ورودی ۹۲

یک شنبه

۹۶/۱۱/۱۵

اتاق عمل- هوشبری و علوم آزمایشگاهی ناپیوسته ورودی ۹۴

دوشنبه

۹۶/۱۱/۱۶