عدم برگزاری کلاس آمار

کلیه کلاسهای آمار خانم ابراهیمی از تاریخ نوزدهم الی بیست و سوم اسفند ماه نود و شش برگزار نمی گردد .