قابل توجه دانشجویان هوشبری پیوسته و ناپیوسته ۹۵

امتحان میانترم فارما روز یک‌شنبه دوم اردیبهشت نودوهفت برگزار می‌گردد .