قابل توجه دانشجویان هوشبری ۹۴

کوییز روش بیهوشی ۳ در روزهای پنجم و دهم اردیبهشت نود و هفت برگزار می‌گردد .