قابل توجه دانشجویان رشته هوشبری ۹۶

کلاس اصول پایه داروشناسی روزهای دوشنبه ساعت ۱۷-۱۵ توسط استاد دکتر بذرافشان در کلاس یک برگزار می گردد .