برگزاری امتحان میان ترم ادبیات (استاد کارگر)

قابل توجه دانشجویان هوشبری ۹۶وفوریت ۹۶وعلوم آزمایشگاهی ۹۶و اتاق عمل ۹۴:

امتحان میان ترم ادبیات روز چهارشنبه ۹۷/۲/۵ساعت ۱۳:۳۰در سالن امتحانات برگزار می گردد.(امتحان از جزوه جلسه اول تا هفتم)