اعلام تاریخ فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی۹۳

قابل توجه دانشجویان ورودی  ۹۳:

تاریخ فارغ التحصیلی دانشجویان علوم آزمایشگاهی روز شنبه ۹۷/۴/۲به سرکار خانم آیئنه افروز مراجعه نمایند.

دانشجویان اتاق عمل روز یکشنبه ۹۷/۴/۳به سرکار خانم آئینه افروزمراجعه نمایند.

دانشجویان هوشبری روز دوشنبه ۹۷/۴/۴به سرکار خانم آیئنه افروز مراجعه نمایند.

تاریخ فارغ التحصیلی دانشجویان پرستاری متعاقبا اعلام می گردد.