جلسه آشنایی با کارآموزی دانشجویان هوشبری۹۶و۹۵

قابل توجه دانشجویان هوشبری ۹۶و۹۵:

جلسه آشنایی باکارآموزی روزشنبه ۹۷/۶/۲۴ساعت ۸در کلاس ۱۲برگزارمی گردد. حضور تمامی دانشجویان الزامی می باشد.عدم حضور شما غیبت غیر موجه محسوب می گردد.