قابل توجه دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی ورودی ۹۶

کلاس میکروب و آزمایشگاه میکروب آقای خواجه زاده روز دوشنبه ۹۷/۰۷/۰۹ برگزار نمی گردد .