امتحان جامع علوم آزمایشگاهی پیوسته ۹۴

قابل توجه دانشجویان:

امتحان جامع کارآموزی در تاریخ ۹۸/۰۳/۰۱ساعت ۱۴برگزار می گردد.(منبع :کتاب تکنیک ها و تشخیص های آزمایشگاهی  تالیف :دکترمحمد رضا عابدی  انتشارات نور دانش)