عدم برگزاری کلاس استاد قوامی زاده

کلاسهای استاد قوامی زاده روز سه شنبه ۹۷/۱۱/۱۶ تشکیل نمی شود .