تاریخ فارغ التحصیلی دانشجویان ناپیوسته ۹۵ و فوریت پزشکی

قابل توجه دانشجویان ناپیوسته ۹۵و فوریت پزشکی:

تاریخ و روز فارغ التحصیلی دانشجویان اتاق عمل :روز دوشنبه ۹۷/۱۱/۲۹

تاریخ و روز  فارغ التحصیلی دانشجویان علوم آزمایشگاهی:روز دوشنبه ۹۷/۱۱/۲۹

تاریخ و روز  فارغ التحصیلی دانشجویان هوشبری:روز سه شنبه ۹۷/۱۱/۳۰

تاریخ و روز  فارغ التحصیلی دانشجویان فوریت پزشکی :چهارشنبه ۹۷/۱۲/۱