تاریخ مجدد فارغ التحصیلی دانشجویان ناپیوسته۹۵

قابل توجه دانشجویان ناپیوسته۹۵:

دانشجویان ناپیوسته که موفق به انجام امور فارغ اتحصیلی در تاریخ های مشخص شده نشده اند، در روز دوشنبه ۹۷/۱۲/۶جهت انجام امور فارغ التحصیلی به خانم آیینه افروز مراجعه نمایند.