تاریخ امتحان میان ترم ادبیات

قابل توجه دانشجویان محترم:

امتحان میان ترم ادبیات استاد کارگر در تاریخ ۹۸/۲/۱۱در ساعت ۱۳در سالن امتحانات بالای سلف برگزار می گردد.