قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل۹۴

قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۴ بجز بهداشتکاران:

به استحضار می رساند که فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی ۹۴از تاریخ ۹۸/۴/۹لغایت ۹۸/۴/۱۱به شرح  ذیل به انجام می رسد.لازم به ذکر است که دانشجویان گرامی پس از اطمینان از تکمیل پرونده خود و همچنین ثبت نهایی نمرات خویش با پیگیری موارد ذکر شده از کارشناسان مربوطه ،جهت انجام مراحل فارغ التحصیلی از ساعت ۸به اداره آموزش (خانم آئینه افروز )مراجعه نمایند.

دانشجویان پسر رشته پرستاری و علوم آزمایشگاهی: ۹۸/۴/۹

دانشجویان پسر اتاق عمل و هوشبری: ۹۸/۴/۱۰

دانشجویان دختر پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری و علوم آزمایشگاهی :۹۸/۴/۱۰و۹۸/۴/۱۱