پوستر سمینار سراسری دانش پژوهی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی گراش، سمینار سراسری دانش پژوهی آموزشی در آیینه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی را برگزار می کند: