انتخاب واحد دانشجویان

قابل توجه دانشجویان:

تاریخ انتخاب واحد دانشجویان تا ۹۸/۶/۲۵ تمدید شد.ضمنا انتخاب واحد از سامانه هم آوا امکان پذیر می باشد.