شیوه نامه اجرایی (جدید) آیین نامه انضباطی دانشجویان

به گزارش شورای انضباطی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی گراش ، با توجه به تغییرات در آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم ، تحقیقات و فناوری شیوه نامه جدید ابلاغ می گردد.

 

آگاهی دانشجویان با این آیین نامه الزامی است و میبایست تمامی موارد آیین نامه را مطالعه نمایند.

برای مشاهده آیین نامه انضباطی دانشجویان (جدید) اینجا کلیک کنید .