جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، جلسه ی معارفه دانشجویان جدیدالورود با مسئولین دانشکده روز دوشنبه بیست و دوم مهرماه در سالن اجتماعات شیخ احمد انصاری برگزار شد.

در این جلسه که هر ساله به منظور آشنایی دانشجویان جدیدالورود با قوانین و مقررات آموزشی، رفاهی، دانشجویی و… برگزار می شود، معاون دانشجویی فرهنگی، مدیر اداره کل خدمات آموزش، مدیر حراست، مدیر دانشجویی و مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی و مسوول اتوماسیون تغذیه  به بیان قوانین و مقررات حوزه های خود پرداختند.

جلسه ای نیز به منظور آشنایی دانشجویان با کانون ها و تشکل های فرهنگی به میزبانی مدیریت فرهنگی برگزار خواهد شد که دبیران کانونها و مسئولین تشکل های فرهنگی به بیان رسالت و چگونگی عضویت در کانون ها و تشکل ها دانشجویی خواهند پرداخت.