اسامی دانشجویان ممتاز سال تحصیلی ۹۸-۹۷

اسامی دانشجویان ممتاز سال تحصیلی ۹۷-۹۸

میانگین معدل

۹۸-۹۷

نام و نام خانوادگی

برتر کل دانشجویان

۱۸/۹۷ مژگان امیری
رتبه میانگین معدل

۹۸-۹۷

نام و نام خانوادگی رشته هوشبری پیوسته ۹۵
اول ۱۷/۸۰ فاطمه تقی زاده
دوم ۱۷/۴۰ ندا فرهادی پور
سوم ۱۷/۳۳ مریم جمالی

رتبه

میانگین معدل

۹۸-۹۷

نام و نام خانوادگی

رشته هوشبری پیوسته ۹۶
اول ۱۸/۶۰ زهرا محمدی
دوم ۱۷/۸۸ مجید قاسمی
سوم ۱۷/۱۵ فاطمه پور علی فراشبندی
رتبه میانگین معدل

۹۸-۹۷

نام و نام خانوادگی رشته هوشبری پیوسته ۹۷
اول ۱۸/۰۷ داوود قادری
دوم ۱۷/۶۷ رضا ناظری
سوم ۱۷/۱۷ گلبهار بنیادداری
رتبه میانگین معدل

۹۸-۹۷

نام و نام خانوادگی رشته اتاق عمل پیوسته ۹۵

 

اول ۱۸/۹۶ سیمین قدری
دوم ۱۸/۵۲ معصومه سعیدی
سوم ۱۸/۴۰ فرزانه اسماعیلی
رتبه میانگین معدل

۹۸-۹۷

نام و نام خانوادگی رشته اتاق عمل پیوسته ۹۶

 

اول ۱۸/۹۷ مژگان امیری
دوم ۱۸/۴۹ پروین خسروی کیان
سوم ۱۸/۱۲ مرضیه نعال
رتبه میانگین معدل

۹۸-۹۷

نام و نام خانوادگی رشته اتاق عمل پیوسته ۹۷

 

اول ۱۸/۸۶ سحر فرهادی
دوم ۱۸/۳۰ زهرا عزیزی
سوم ۱۸/۰۱ زهرا غلامی فرد
رتبه میانگین معدل

۹۸-۹۷

نام و نام خانوادگی رشته پرستاری۹۵

 

اول ۱۸/۶۰ محمد امین شادمان
دوم ۱۷/۹۸ ساغر کریم ویسی
سوم ۱۷/۹۷ عاطفه صادقی
رتبه میانگین معدل

۹۸-۹۷

نام و نام خانوادگی رشته پرستاری۹۶

 

اول ۱۸/۲۰ رویا میرزایی
دوم ۱۸/۰۴ مهسا حیدری
سوم ۱۷/۶۶ فاطمه قائدی
رتبه میانگین معدل

۹۸-۹۷

نام و نام خانوادگی رشته پرستاری۹۷

 

اول ۱۸/۸۰ میثاق ماشی
دوم ۱۷/۶۶ فاطمه محمدی
سوم ۱۷/۵۵ افسانه نادکی ششم

 

رتبه میانگین معدل

۹۸-۹۷

نام و نام خانوادگی رشته علوم آزمایشگاهی ۹۵
اول ۱۸/۸۴ زهرا مظاهری تهرانی
دوم ۱۸/۱ رویا غنی پور
سوم

سوم

۱۷/۷۷

۱۷/۷۷

ندا طهماسبی

نازنین رضا زاده

رتبه میانگین معدل

۹۸-۹۷

نام و نام خانوادگی رشته علوم آزمایشگاهی ۹۶
اول ۱۸/۷۵ محمد مهدی فدایی
دوم ۱۸/۵۶ محدثه یزدان پناه
سوم ۱۸/۳۸ زهرا اکبرپور
رتبه میانگین معدل

۹۸-۹۷

نام و نام خانوادگی رشته علوم آزمایشگاهی ۹۷
اول ۱۸/۸۸ نرجس سادات ساداتی
دوم ۱۸/۸۳ علی اکبر آرمند جهرمی
سوم ۱۸/۶۷ فاطمه ساجدی فرد
رتبه معدل نیمسال ۹۷۲ نام و نام خانوادگی رشته فوریت های پزشکی۹۶

 

اول ۱۷/۸۶ جلیل محمد علی پور
دوم ۱۷/۲۴ محمد صادق قنبری مزیدی
سوم ۱۶/۱۲ میثم مرادی کرانی