فرم رضایت آگاهانه انجام کارآموزی و کارورزی در زمان پاندمی کرونا

قابل توجه دانشجویان :
خواهشمند است فرم رضایت آگاهانه انجام کارآموزی که پیوست هست ،را تکمیل نموده و همراه خود در روز کارآموزی داشته باشید .