تمدید انتخاب واحد نیمسال اول ۴۰۰-۹۹

قابل توجه دانشجویان :

تاریخ انتخاب واحد تا ۹۹/۶/۱۶تمدید گردید.