برگزاری کارگاه توانمند سازی دو روزه اساتید با عنوان ” روشهای ارزیابی دانشجویان در علوم پزشکی ”

کارگاه توانمند سازی دو روزه اساتید با عنوان ” روشهای ارزیابی دانشجویان در علوم پزشکی ” شامل کلیات اصول ارزیابی فراگیر، ارزیابی ۳۶۰ درجه، DOPS  OSCE، Mini cex     و تدریس اساتید سرکار خانم فاطمه محسنی دانشجوی دکتری آموزش پزشکی دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی گراش، سرکار خانم میراحمدی کارشناس ارشد مامایی و آموزش پزشکی و جناب آقای اسماعیل پارسایی منش عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی گراش، در روز های شنبه و یک شنبه مورخ ۱۵ و ۱۶ شهریور  ۱۳۹۹ بمدت ۸ ساعت با همکاری مشترک EDO بیمارستان امیرالمومنین (ع) گراش و  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)”دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در سالن پیشگیری از سرطان بیمارستان امیرالمومنین (ع) برگزار شد.