موارد مربوط به طرح در شورای آموزشی

قابل توجه دانشجویان:

هرگونه درخواست جهت طرح در شورای آموزشی تا تاریخ ۹۹/۶/۲۳در فرم مربوطه که بر روی سایت گذاشته شده تکمیل نموده و به واحد آموزش ارسال نمایید.