قابل توجه دانشجویان فوریت ۹۸

کارگاه بدو ورود به بیمارستان دانشجویان فوریت ۹۸ در تاریخ ۹۹/۰۷/۲۱ از ساعت ۱۲:۳۰-۷:۳۰  در بیمارستان برگزار می گردد.حضور تمامی دانشجویان الزامی می باشد.