قابل توجه دانشجویان پرستاری ۹۶

قابل توجه دانشجویان :امتحان اسکی در تاریخ    ۹۹/۰۷/۲۸در اتاق پراتیک برگزار می گردد.