تمدید بازه ثبت نام سامانه انتقال شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل

دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی نقل و انتقالات در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ جهت درخواست به سامانه نقل و انتقالات مراجعه نمایند. جهت اطلاعات بیشتر به فرم پیوست مراجعه شود.

لازم به ذکر است که بازه زمانی  تمدید ثبت نام دانشجویان در حال تحصیل از تازیخ ۹۹/۰۸/۱۷ لغایت ۹۹/۰۸/۱۸ می باشد . یادآوری می شود این زمان به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.