فراخوان آشنایی با طب اسلامی در نیمسال اول ۴۰۰-۹۹

قابل توجه دانشجویان پرستاری ۹۶:خواهشمند است تا قبل از پایان ترم ۸ نسبت به اخذ درس طب اسلامی که بصورت اجباری می باشد اقدام نمایید.

دانشجویان پرستاری ۹۷و۹۸ :خواهشمند است نسبت به اخذ درس طب اسلامی که بصورت اجباری می باشد تا قبل از ترم ۷ اقدام نمایید.

در ضمن لینک فراخوان به پیوست می باشد.