فرم رضایت نامه جهت کارآموزی کلیه دانشجویان

با سلام

قابل توجه کلیه دانشجویان : فرم رضایت نامه جهت کارآموزی به پیوست می باشد. تکمیل فرم جهت کارآموزی الزامی می باشد.