بارگذاری فرایندهای چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری تمدید شد

بارگذاری فرایندهای چهاردهمین جشنواره به مدت یک هفته تا ساعت ۲۴ روز ۷ دیماه تمدید شد. بنابراین:
۱. مهلت ارسال خلاصه مقالات همایش تا آخر دیماه
۲. مهلت ارسال فرایندهای جشنواره تا ۷ دیماه
۳.مهلت ارسال ایده های نوآورانه دانشجویی تا ۱۵ دیماه