رییس دانشکده پیراپزشکی

سرپرست دانشکده پیراپزشکی گراش

خانم دکتر حکیمه اکبری

سمت: سرپرست دانشکده پیراپزشکی گراش

مدرک تحصیلی: دکترای آناتومی پزشکی

پست الکترونیک: akbarih@gerums.ac.ir

تلفن تماس: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۱۴ داخلی ۲۰۹