رییس دانشکده پرستاری

سرپرست دانشکده پرستاری گراش

خانم دکتر حکیمه اکبری

سمت: سرپرست دانشکده پرستاری گراش

مدرک تحصیلی: دکترای آناتومی پزشکی

پست الکترونیک: akbarih@gerums.ac.ir

تلفن تماس: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۱۴ داخلی ۲۰۹