اساتید هیأت علمی

kadr_heiat_elmi

دکتر میرزاخلیل بهمنی

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی (Ph.D) ویروس شناسی پزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۲۳۳۹

پست الکترونیک: bahmani@gerums.ac.ir

Curriculum Vitae

برنامه کاری در طول هفته


دکتر احمد عبدالهی

مدرک تحصیلی : متخصص جراحی

مرتبه علمی : استادیار

تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۶   داخلی ۲۷۲

پست الکترونیک: abdollahi@gerums.ac.ir

Curriculum Vitae

برنامه کاری در طول هفته


دکترحیدر حیدری

مدرک تحصیلی : دکترای انگل شناسی

مرتبه علمی : استادیار

تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۶

پست الکترونیک: heidarih@gerums.ac.ir

Curriculum Vitae

برنامه کاری در طول هفته


دکترجلال صائم

مدرک تحصیلی: متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه

مرتبه علمی: استادیار تمام وقت

تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۲۰۰۲    داخلی ۲۸۳

پست الکترونیک: saem@gerums.ac.ir

Curriculum Vitae

برنامه کاری در طول هفته


دکتر علی اصغر کوثری

مدرک تحصیلی : فوق تخصص قلب و عروق

مرتبه علمی : استادیار

تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۲۰۰۲

پست الکترونیک:

Curriculum Vitae

برنامه کاری در طول هفته


دکتر مهدی محسن زاده

مدرک تحصیلی : بیولوژی تولید مثل

مرتبه علمی : مربی

تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۳  داخلی ۲۷۴

پست الکترونیک: mohsenzadeh@gerums.ac.ir

Curriculum Vitae

برنامه کاری در طول هفته


دکتر زینب کریمی

مدرک تحصیلی : دکترای PhD زیست و فناوری دارویی

مرتبه علمی : استادیار

تلفن محل کار: ۵۲۴۴۸۱۱۰۸

پست الکترونیک:

Curriculum Vitae

برنامه کاری در طول هفته


دکتر کاظم عباس زاده گودرزی

مدرک تحصیلی : دکترای PhD زیست و فناوری پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

تلفن محل کار: ۵۲۴۴۸۱۱۰۸

پست الکترونیک:

Curriculum Vitae

برنامه کاری در طول هفته


محمد جعفری

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد در رشته ایمنی شناسی پزشکی

مرتبه علمی : مربی

تلفن محل کار: ۵۲۴۴۸۱۱۰۸

پست الکترونیک: jafari@gerums.ac.ir

Curriculum Vitae

برنامه کاری در طول هفته


امیر منصوری

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد در رشته پرستاری – گرایش بهداشت روان

مرتبه علمی : مربی

تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۶    داخلی۲۴۰

پست الکترونیک: mansouri@gerums.ac.ir

Curriculum Vitae

برنامه کاری در طول هفته


هاجر حق شناس

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

مرتبه علمی : مربی

تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۶   داخلی ۲۰۸

پست الکترونیک: haghshenas@gerums.ac.ir

Curriculum Vitae

برنامه کاری در طول هفته


محمد عراقی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد هماتولوژی

مرتبه علمی : مربی

تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۶

پست الکترونیک:

Curriculum Vitae

برنامه کاری در طول هفته


فاطمه محسنی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری

مرتبه علمی : مربی

تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۶   داخلی ۲۵۴

پست الکترونیک: mohsenif@gerums.ac.ir

Curriculum Vitae

برنامه کاری در طول هفته


سجاد پوریوسف

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری

مرتبه علمی : مربی

تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۶   داخلی ۲۵۱

پست الکترونیک: pouryousef@gerums.ac.ir

Curriculum Vitae

برنامه کاری در طول هفته


مرضیه اسدی لاری

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری

مرتبه علمی : مربی

تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۶   داخلی ۲۵۶

پست الکترونیک: asadilari@gerums.ac.ir

Curriculum Vitae

برنامه کاری در طول هفته


فاطمه حیدری

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری

مرتبه علمی : مربی

تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۶   داخلی ۲۵۶

پست الکترونیک: heidarif@gerums.ac.ir

Curriculum Vitae

برنامه کاری در طول هفته


اسماعیل پارسایی منش

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری

مرتبه علمی : مربی

تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۶   داخلی ۲۵۱

پست الکترونیک: parsamanesh@gerums.ac.ir

Curriculum Vitae

برنامه کاری در طول هفته


مرضیه کارگر جهرمی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری

مرتبه علمی : مربی

تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۶   داخلی

پست الکترونیک: kargarm@gerums.ac.ir

Curriculum Vitae

برنامه کاری در طول هفته


مهدی قوامی زاده

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی

مرتبه علمی: مربی

تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۶   داخلی ۲۴۰

پست الکترونیک: ghavamizadehm@gerums.ac.ir

Curriculum Vitae

برنامه کاری در طول هفته


احمد جبرالدینی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد قارچ شناسی پزشکی

مرتبه علمی: مربی

تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۶   داخلی ۲۳۸

پست الکترونیک: jabrodinia@gerums.ac.ir

Curriculum Vitae

برنامه کاری در طول هفته


kadr_gheire_heiat_elmi

علی یار پیروزی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد در رشته زیست شناسی سلولی تکوینی

تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۷    داخلی ۳۲۳

پست الکترونیک: piroozi@gerums.ac.ir

Curriculum Vitae

برنامه کاری در طول هفته


عباس سلمانی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد فیزیولوژی

تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۸    داخلی ۲۰۹

پست الکترونیک: salmani@gerums.ac.ir

Curriculum Vitae

برنامه کاری در طول هفته