اساتید هیأت علمی

kadr_heiat_elmi

دکتر میرزاخلیل بهمنی


دکتر احمد عبدالهی


دکترحیدر حیدری


دکترجلال صائم


دکتر علی اصغر کوثری


دکتر مهدی محسن زاده


دکترحکیمه اکبری


دکتر زینب کریمی


دکترمحمد جعفری


امیر منصوری


هاجر حق شناس


محمد عراقی


فاطمه محسنی


سجاد پوریوسف


مرضیه اسدی لاری


فاطمه حیدری


اسماعیل پارسایی منش


مرضیه کارگر جهرمی


مهدی قوامی زاده


احمد جبرالدینی


kadr_gheire_heiat_elmi

علی یار پیروزی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد در رشته زیست شناسی سلولی تکوینی

تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۷    داخلی ۴۵۱

پست الکترونیک: piroozi@gerums.ac.ir

Curriculum Vitae

برنامه کاری در طول هفته


عباس سلمانی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد فیزیولوژی

تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۸    داخلی ۲۰۵

پست الکترونیک: salmani@gerums.ac.ir

Curriculum Vitae

برنامه کاری در طول هفته