برنامه کارآموزی

برنامه کارآموزی تروما یک و فوریت داخلی یک – فوریت ورودی ۹۵

برنامه کارآموزی در عرصه اتاق عمل۹۳

برنامه کارآموزی نیمسال دوم ۹۷-۹۶ رشته اتاق عمل ۹۴

برنامه کارآموزی نیمسال دوم ۹۷-۹۶ رشته اتاق عمل ۹۵

برنامه کارآموزی نیمسال دوم ۹۷-۹۶ رشته اتاق عمل ۹۶

برنامه کارآموزی در عرصه ۲ نیمسال دوم ۹۷-۹۶ رشته هوشبری ورودی ۹۳

برنامه کارآموزی پرستاری در بخش دانشجویان هوشبری ۹۶

برنامه کارآموزی ۳دانشجویان هوشبری ۹۴

برنامه کارآموزی ۲دانشجویان رشته هوشبری ۹۵

برنامه کارآموزی علوم آزمایشگاهی ۹۳ در نیمسال دوم ۹۷-۹۶

برنامه بازدید کارآموزی در عرصه بهداشت فرد و خانواده/ جامعه/ محیط، پرستاری ۹۳

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی پرستاری ورودی مهر ۹۳ در بیمارستانهای شیراز

برنامه کارآموزی نیمسال دوم۹۷-۹۶ رشته پرستاری ورودی ۹۴

برنامه کارآموزی نیمسال دوم۹۷-۹۶ رشته پرستاری ورودی۹۵

برنامه کارآموزی نیمسال دوم ۹۷-۹۶رشته پرستاری ورودی ۹۶