برنامه کارآموزی

برنامه کارآموزی اصول و فنون مراقبتها و نشانه شناسی و معاینات بدنی رشته فوریت ورودی ۹۶

برنامه کارآموزی رشته فوریتهای پزشکی ورودی بهمن ۹۵ (اتاق عمل بیمارستان گراش)

برنامه کارآموزی ۱رشته هوشبری۹۶

برنامه کارآموزی ۳رشته هوشبری۹۵

برنامه کارآموزی در عرصه ۱رشته هوشبری ورودی ۹۴

برنامه کارآموزی اتاق عمل پرستاری۹۴

برنامه بازدید دانشجویان پرستاری ۹۴

برنامه کارآموزی پرستاری بزرگسالان و سالمندان ۱ پرستاری۹۶

برنامه کارآموزی پرستاری بزرگسالان و سالمندان ۳و بهداشت مادر و نوزاد پرستاری ۹۵

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبتهای ویژه و بهداشت رشته پرستاری۹۴

کارآموزی در عرصه پرستاری ۹۴(شیراز)

برنامه کارآموزی در عرصه رشته اتاق عمل۹۴

برنامه کارآموزی اتاق عمل قلب رشته اتاق عمل ۹۵

برنامه کارآموزی اتاق عمل۹۵

برنامه کارآموزی اتاق عمل۹۶

برنامه کارآموزی علوم آزمایشگاهی۹۴

برنامه کارآموزی رشته علوم آزمایشگاهی ۹۴ در تابستان ۹۷

برنامه کارآموزی علوم آزمایشگاهی ۹۵