برنامه کارآموزی

برنامه کارآموزی در عرصه اتاق عمل۹۳

برنامه کارآموزی نیمسال اول ۹۷-۹۶ رشته اتاق عمل ۹۴

برنامه کارآموزی نیمسال اول ۹۷-۹۶ رشته اتاق عمل ۹۵

برنامه کارآموزی نیمسال اول ۹۷-۹۶ رشته هوشبری ۹۳

برنامه کارآموزی در عرصه ۲ نیمسال دوم ۹۷-۹۶ رشته هوشبری ورودی ۹۳

برنامه کارآموزی نیمسال اول ۹۷-۹۶ رشته هوشبری ۹۴

برنامه کارآموزی نیمسال اول ۹۷-۹۶ رشته هوشبری ۹۵

برنامه کارآموزی علوم آزمایشگاهی ۹۳

برنامه کارآموزی نیمسال اول ۹۶-۹۷  فوریت ۹۴

برنامه کارآموزی احیا – فوریت ۹۴

برنامه کارآموزی نیمسال اول ۹۷-۹۶ فوریت ورودی ۹۵

برنامه بازدید کارآموزی در عرصه بهداشت فرد و خانواده/ جامعه/ محیط، پرستاری ۹۳

برنامه کارآموزی در عرصه “پرستاری ویژه و بهداشت فرد و خانواده/جامعه/محیط” دانشجویان پرستاری مهر ۹۳، در بیمارستان و درمانگاه گراش

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی پرستاری ورودی مهر ۹۳ در بیمارستانهای شیراز

برنامه کارآموزی نیمسال اول ۹۷-۹۶ رشته پرستاری ورودی ۹۴

برنامه کارآموزی نیمسال اول ۹۷-۹۶ رشته پرستاری ورودی ۹۵

برنامه کارآموزی پرستاری ۹۳ در اتاق عمل و ریکاوری – شهریور ۱۳۹۶

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی پرستاری ورودی بهمن ۹۲ در بیمارستان‌های شیراز