برنامه کارآموزی

برنامه جبرانی کارآموزی ( نشانه شناسی و تروما ) گروه فوریت های پزشکی ۹۷- شهریور ۹۹

برنامه کارآموزی اصول و فنون و کارآموزی نشانه شناسی و معاینات بدنی دانشجویان فوریت پزشکی ۹۸

کارآموزی دانشجویان فوریت های پزشکی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹

ادامه برنامه کارآموزی پرستاری ویژه/کودک سالم / و مشکلات شایع “پرستاری ۹۶ (ویژه کرونا)نیمسال دوم ۹۹- ۹۸

برنامه ” کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(۱)، و فارماکولوژی بالینی ” دانشجویان کارشناسی پرستاری ۹۸(ویژه کرونا)

برنامه کارآموزی پرستاری بزرگسالان و سالمندان ۲ و بهداشت فردو جامعه /محیط پرستاری ۹۷

برنامه کارآموزی در عرصه پرستاری ۹۶(شیراز)

برنامه کارآموزی ۲و۳هوشبری ۹۷

برنامه معوقه (کارآموزی ۴) دانشجویان هوشبری پیوسته۹۶

برنامه کارورزی در عرصه ۱هوشبری

برنامه کارآموزی دانشجویان اتاق عمل ۹۶

برنامه کارآموزی اسکراب و تکنیک ۱ دانشجویان اتاق عمل ۹۷

برنامه پراتیک اتاق عمل ۹۸

کارآموزی در عرصه دانشجویان اتاق عمل ۹۶ نیمسال اول ۰۰-۹۹ ( شیراز )