برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷-۹۶

برنامه امتحانات پایان ترم دانشکده پرستاری نیمسال دوم ۹۷-۹۶

برنامه امتحانات پایان ترم دانشکده پیراپزشکی نیمسال دوم ۹۷-۹۶