برنامه‌های درسی (Course Plan)


tarh_dars_azmayeshgah

 ایمونوهماتولوژی

آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی

قارچ شناسی پزشکی ۲

آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی ۲

بیوشیمی پزشکی ۱

میکروب شناسی عمومی

بیوشیمی پزشکی ۲

باکتری شناسی عمومی

باکتری شناسی پزشکی

ویروس شناسی

انگل شناسی ۱ (کرم ها)

انگل شناسی ۲ (تک یاخته شناسی و حشره شناسی) 

آزمایشگاه کرم شناسی

آزمایشگاه تک یاخته شناسی

آمار علوم آزمایشگاهی پیوسته

آمار علوم آزمایشگاهی ناپیوسته

آشنایی با بیماری های داخلی و جراحی

بیوشیمی عمومی

بهداشت عمومی علوم آزمایشگاهی
طرح درس آناتومی علوم آزمایشگاهی
طرح درس بافت عملی 
tarh_dars_otagh_amal
اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودی (کارشناسی پیوسته)

اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودی (کارشناسی ناپیوسته)

اصول و فنون مهارت های بالینی

تکنولوژی اتاق عمل ترمیمی، پلاستیک، پوست و سوختگی و مراقبت های آن

تکنولوژی جراحی در جراحی های اطفال

تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق و مراقبت های آن (کارشناسی پیوسته)

تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق و مراقبت های آن (کارشناسی ناپیوسته)

تکنولوژی جراحی در جراحی های اعصاب و ارتوپدی

تکنولوژی جراحی در جراحی های پوست، سوختگی و پیوند

تکنولوژی جراحی در جراحی های گوارش و غدد

تکنولوژی جراحی در جراحی های زنان و ارولوژی 

بیهوشی و مراقبت های آن

بهداشت در اتاق عمل

بیوشیمی

فیزیولوژی (۱)

فیزیولوژی (۲)

بهداشت روان در اتاق عمل

مدیریت در اتاق عمل
آشنایی با بیماری های داخلی ( کارشناسی پیوسته )
طرح درس آناتومی ناپیوسته اتاق عمل
آمار اتاق عمل
tarh_dars_hoshbari

 اصول بیهوشی

مراقبت های پس از بیهوشی

روش بیهوشی ۱

روش بیهوشی ۲

روش بیهوشی ۳

روش بیهوشی در جراحی اختصاصی

اصول مراقبت های ویژه

بیوشیمی

داروشناسی اختصاصی

تکنیک های بیهوشی و اداره درد

فوریت های پزشکی ۱

واژه شناسی پزشکی

کمک های اولیه

روش تحقیق

بیهوشی ۲

بیهوشی ۳

    طرح درس آناتومی 

مدیریت در بیهوشی

 

 

tarh_dars_parastari
پرستاری بزرگسالان سالمندان ۲
پرستاری بزرگسالان و سالمندان ۲(استاد پارسایی منش)
فرآیند آموزش به بیمار
پرستاری در بحران، فوریت ها و حوادث غیر مترقبه
پرستاری بزرگسالان سالمندان ۳
پرستاری بزرگسالان سالمندان ۳٫
مدیریت پرستاری
مفاهیم پرستاری
پرستاری مراقبت های ویژه
پرستاری سلامت فرد و خانواده

پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد

پرستاری سلامت جامعه

بیوشیمی

مراقبتهای پرستاری در منزل

داروشناسی پرستاری

بزرگسالان سالمندان ۱

تشریح پرستاری 
آمار پرستاری
پرستاری کودک سالم
پرستاری کودک بیمار
tarh_dars_foriat
تروما ۱
تروما ۲
فوریت های داخلی ۱
فوریت های داخلی ۱٫
فوریت های داخلی ۲
فوریت در گروههای خاص

فوریت در بلایا

فوریت در شرایط خاص

جابجایی حمل بیمار

کارآموزی اصول و فنون

کارآموزی نشانه شناسی و معاینات بالینی

فارماکولوژی

فوریت های پزشکی