معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

 معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

دکتر محمد جعفری

سمت : معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

مدرک تحصیلی :

پست الکترونیک : jafari@gerums.ac.ir

تلفن تماس : ۰۷۱۵۲۴۵۲۳۳۹ داخلی ۲۷۴