برنامه زمانی ارائه خدمات

در دانشکده: طبقه بالای ساختمان اداری

روزهای شنبه تا دوشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۲ بعدازظهر

شماره تلفن : ۵۲۴۴۸۱۰۶-۰۷۱

داخلی : ۲۳۴

در خوابگاه خواهران: راهرو طبقه همکف

یکشنبه ها ۸ تا ۱۰ شب