مدیر فرهنگی

سرپرست فرهنگی دانشکده علوم پزشکی گراش

علی دانشور

سمت: سرپرست مدیریت فرهنگی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش

پست الکترونیک:

تلفن تماس: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۸   داخلی ۲۰۳

daneshvar